កោះចម្លែក ស្រីៗមានកា ម ត ណ្ហាខ្លាំងតែងចា ប់ ប្រុសៗ រំ លោ ភ បូកដល់ទន់ជើង ហើយខ្លះ រំ លោ ភ ដល់ស្លា ប់…

កម្សាន្ដ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

កោះចម្លែក ស្រីៗមានកា ម ត ណ្ហាខ្លាំងតែងចា ប់ ប្រុសៗ រំ លោ ភ បូកដល់ទន់ជើង ហើយខ្លះ រំ លោ ភ ដល់ស្លា ប់…

សម្រាប់ ស្រី ៗ នៅ ប្រជុំ កោះ Tzobriand ក្នុង មហាសមុទ្រ ប៉ាស៊ី ហ្វិ ក ខាងត្បូង ពួក នាង អាច ដេក ជាមួយ ប្រុស ណា ក៏ បាន ទោះ ខ្លួន នៅ លីវ ក្តី ឬ មាន ប្តី ហើយ ក្តី អស់ទាស់ ខុស អ្វី ទាំងអស់ ។ រីឯ ប្រុស ៗ វិញ បើ កំពុង ដើរ តាម ផ្លូវ ហើយ ក្រឡេក ឃើញ ស្រី ៗ មាន គ្នា ច្រើន តោង ប្រញាប់ រត់គេច ខ្លួន ភ្លាម បើ មិន ដូច្នោះ ទេ ខ្លួនឯង នឹង ក្លាយជា ជន រង គ្រោះ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រេកឃ្លាន ប្រុស គួរ ឱ្យ ខ្លាច
ប្រជុំ កោះ Tzobriand មាន ទេសភាព ស្រស់ ត្រកាល ស្ថិត នៅ ខាងកើត ប្រទេស បា ៉ ពួ ញូ វ ហ្គី ណេ ។ ថ្វីបើ ទទួល ឥទ្ធិពល ពី របៀប រស់នៅ ក្នុង សម័យ ទំនើប នេះ ខ្លះ ៗ តែ ប្រជាជន នៅ Tzobriand នៅ តែ រក្សា បាន លក្ខណៈ ប្រពៃណី រាប់ ពាន់ ឆ្នាំ របស់ ខ្លួន ក្នុង នោះ លក្ខណៈ លេចធ្លោ បំផុត គឺ របប មាតា ធិ ប តេ យ្យ ហើយ ស្រី ៗ មាន សិទ្ធិ ចង់ ដេក ជាមួយ ប្រុស ណា ក៏ បាន ទោះ ខ្លួន នៅ លីវ ឬ មាន ប្តី ក៏ ដោយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ជាមួយ ស្មារតី បើក ទូលាយ និង ងាយស្រួល បែប នេះ ពួក អ្នកទេសចរ ខ្លះ ដាក់ ឈ្មោះ ឱ្យ Tzobriand ថា « កោះ ស្នេហា » ឬ « កោះ សុខ ស្រួល » ។ ប្រជាជន នៅ កោះ Tzobriand ស្មើភាព គ្នា ក្នុង « ការ ស្វែងរក ដៃគូ រួម ភេ ទ » ហើយ ក៏ អត់ កំណត់ អាយុ ដែរ , អាយុ នៅ តូច ប៉ុនណា ក៏ ដោយ ឱ្យ តែ ចង់ រួម ភេ ទ អាច ធ្វើ បាន ទាំងអស់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ព្រោះតែ ដូច្នេះ ទើប ក្មេង ៗ នៅ ទីនោះ ចេះ ស្វែងរក ដៃគូ រួម ភេ ទ ដោយ ខ្លួនឯង តាំងពី នៅ តូច ៗ, បើ ស្រី ៗ ចាប់ពី អាយុ ៦ ឬ ៨ ឆ្នាំ ចេះ នឹក ចង់ រួម ភេ ទ ចំណែក ក្មេង ប្រុស យឺត ជាង នេះ គឺ អាយុ ១០ ឬ ១២ ឆ្នាំ ទើប ចេះ ចង់ រួម ភេ ទ ។ រូងភ្នំ តូច ៗ ប៉ប្រះ មាត់ទឹក នៅ លើ កោះ ជា កន្លែង ដែល ប្រុស ស្រី និយម ដឹក ដៃ គ្នា ចូល ទៅ រក ការ សប្បាយ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នៅ Tzobriand មាន តែ ស្រី ប៉ុណ្ណោះ មាន សិទ្ធិ ថា « ទេ » ចំពោះ ការ បបួល របស់ ប្រុស តែបើ ប្រុស វិញ គ្មាន សិទ្ធិ បដិសេធ ដាច់ខាត ពេល ស្រី ណា ម្នាក់ បបួល រួម ភេ ទ ទោះបី ត្រូវ ហេវ ហត់ ទន់ ខ្លួន ដើរ លែង រួច ក្តី ។ ប៉ុន្តែ ថ្វីបើ យ៉ាង នេះ ក៏ ដោយ ស្រី ៗ នៅ Trobriand មិនមែន នាង ណា ក៏ ចង់ ប្រើ សិទ្ធិ បង្ខំ ឱ្យ ប្រុស ត្រូវ តែ បំពេញ ចំណង់ ខ្លួន ទេ ភាគច្រើន ប្រើ វិធី ទាក់ទាញ ឱ្យ ប្រុស ៗ « នឹក ចង់ » ដោយ ខ្លួនឯង វិញ គឺ ទាក់ទាញ ដោយ របៀប រាំ ស្ទើរ អា ក្រា ត កាយ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រោយ ខែកក្កដា និង ខែសីហា បន្ទាប់ ពី ពិធីបុណ្យ ប្រមូល ផល ដំឡូងជ្វា ដែល ជា អាហារ ចម្បង របស់ ប្រជាជន នៅ ទីនោះ នារី ក្មេង និង ពួក កុមារី នាំ គ្នា រាំ ដើម្បី រក ដៃគូ ។ ពួក នាង តុបតែង ខ្លួន តាម របៀប បើកចំហ ដើមទ្រូង ឱ្យ ឃើញ ដោះ ទាំង គូ នៅ កណ្តាលវាល ហើយ ស្លៀកសំពត់ ខ្លី ៗ ដូច គ្នា រួច នាំ គ្នា ជា ជួរ ៗ ជុំវិញ ភ្នក់ភ្លើង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុង ការ រាំ នោះ ភ្នែក និង កាយវិការ ពួក នាង តែង សម្តែង សញ្ញា ឱ្យ ឃើញ ថា ខ្លួន រង់ចាំ ទទួល គ្រប់ពេល ឱ្យ តែ បុរស រូប ណា ពេញចិត្ត ចំពោះ ខ្លួន ។ រាំ មួយសន្ទុះ នាង ណា ក្រឡេក ទៅ ឃើញ ប្រុស ណា ម្នាក់ ធ្វើ សញ្ញា ឆ្លើយ តប ថា គេ ពេញចិត្ត រូប នាង នោះ នាង ប្រញាប់ ចេញពី វង់ រាំ ដើរទៅ រក គេ ភ្លាម ហើយ ក៏ ដឹក ដៃ គ្នា ដើរ រក កន្លែង គួរសម សម្រាប់ សប្បាយ រួម គ្នា តែ ម្តង ។ ម្តង មួយគូ ចេះ តែ មាន ទិដ្ឋភាព បែប ហ្នឹង រហូត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ ជា ទិដ្ឋភាព ធម្មតា នៅ Tzobriand គ្មាន អ្នក ណា សើចចំអក អ្នក ណា ឬ រិះគន់ អ្នក ណា ឡើយ ។ តាម ប្រពៃណី របស់ ជនជាតិ នៅ Trobriand នាង ណា ពេញចិត្ត ដៃគូ របស់ ខ្លួន ហើយ ចង់ឱ្យ គេ ត្រូវ តែ រៀប ការ យក ខ្លួន ជា ប្រពន្ធ តោង ធ្វើ យ៉ាង ណា ឱ្យ អ្នកផង ជឿ ថា ប្រុស នោះ នៅ ជាមួយ ខ្លួន ទល់ ភ្លឺ ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុនេះ គ្រប់ ក្មេង ស្រី តែង បាន ម្តាយ របស់ ខ្លួន បង្រៀន ល្បិច ចាប់ ប្រុស ឱ្យ ជាប់ កុំឱ្យ រើ រួច ក្នុង នោះ ល្បិច ងាយ ៗ តែ មាន ប្រសិទ្ធភាព គឺ បបោសអង្អែល អូស ទាញ គេ ឱ្យ « រួម ភេ ទ » ផ្ទួន ៗ រហូត ដល់ អស់កម្លាំង ទន់ដៃទន់ជើង ដេក ស្តឹក មួយ កន្លែង , ដូច្នេះ ទោះ គេ អត់ ចង់ រៀប ការ ជាមួយ ក៏ មិន អាច ប្រកែក បាន ។ ស្រី ក្មេង ទាំងអស់ សុទ្ធតែ ចេះ ល្បិច នោះ ប្រសិនបើ ចង់បាន ប្រុស ណា ម្នាក់ នៅ ប្រចាំការ ក្បែរ ខ្លួន សម្រាប់ ហៅ ចូលរួ ម ភេ ទ ជាមួយ ខ្លួន ថ្មើរ ណា ក៏ បាន ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពិធី រាំ ជុំវិញ ភ្នក់ភ្លើង ក្រោយ ប្រមូល ផល ដំឡូងជ្វា ជា ឱកាស មាស សម្រាប់ ស្រី ៗ ស្រេកឃ្លាន តណ្ហា ស្វែងរក ប្រុស ដើម្បី បំពេញ ចំណង់ ផ្ទាល់ខ្លួន ។ ប៉ុន្តែ សម្រាប់ ស្រី អាយុ ច្រើន វិញ ពុំ អាច អនុវត្ត របៀប នេះ ដូច ក្មេង បាន ឡើយ ។ ស្រី អាយុ ច្រើន តែ នៅ ឯកោ ហើយ មាន ចំណង់ត ណ្ហា ទ្រាំ មិន បាន តែង ប្រើ វិធី ចា ប់ប ង្ខំ ឬ រំ លោ ភ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ស្រី ទាំងនោះ បបួល គ្នា ជា ក្រុម ១០ ឬ ១៥ នាក់ ចាំ ស្ទាក់ ចាប់ ប្រុស ៗ ធ្វើ ដំណើរ តាម ផ្លូវ ។ ពួក គេ សម្ងំ យ៉ាង ស្ងៀមស្ងាត់ តាម គុ ម្ពោ ធ ព្រៃ ហើយ រត់ ចេញ ស្ទាក់ ចាប់ ប្រុស ដែល កំពុង ធ្វើ ដំណើរ មិនដឹង ខ្លួន ចាប់ បាន ហើយ ពួក គេ ដណ្តើម គ្នា តែ ម្តង ។ នាង ណា ពូកែ ដណ្តើម ជាងគេ មាន សិទ្ធិ ដឹក ដៃ ប្រុស នោះ ទៅ រក កន្លែង សប្បាយ ចំណែក ពួក នាង ដែល ប្រជែង ចាញ់ គេ នាំ គ្នា ពួន ចាំ ចាប់ ប្រុស ផ្សេង ទៀត ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែ ក៏ មាន ពេល ខ្លះ ឃើញ ថា ខ្សត់ ប្រុស ពេក ពួក នាង ឯកភាព គ្នា « សោយសុខ » ជា សមូហភាព តែ ម្តង ក៏ មាន គឺ បង្ខំ ឱ្យ ប្រុស ដែល ចាប់ បាន នោះ ត្រូវ តែ រួម ភេ ទ ជាមួយ ខ្លួន ម្នាក់ ម្តង ៗ ទាល់តែ គ្រប់ គ្នា ធ្វើ ឱ្យ ប្រុស យីអ៊ុន ដាក់ ទន់ដៃទន់ជើង ដេក ស្តឹក ទាំង រាង កាយ ននលគក រហូត ដល់ ភ្លឺ ។ ប្រុស ដែល ត្រូវ ស្រី ៗ ចាប់ប ង្ខំ ឱ្យ បំពេញ ចំណង់ ពួក នាង ទាល់តែ គ្រប់ គ្នា យ៉ាង នេះ ត្រូវ មានឈ្មោះ ថា ប្រុស ត្រូវ រំ លោ ភ បូក គួរ ឱ្យ ខ្មាស គេ ខ្លាំង ណាស់ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ហេតុនេះ ស្រី ៗ ទាំងនោះ តែង ធ្វើបាប ថែម មួយ ជាន់ ទៀត គឺ នាំ គ្នា ខាំ រោមចិញ្ចើម និង រោមភ្នែក ឱ្យ ដាច់រ ឆិញរ ឆួ ញ ជា សញ្ញា ថា ត្រូវ រំ លោ ភ បូក យ៉ា ង ពិតប្រាកដ ធ្វើ ឱ្យ ប្រុស ម្នាក់ នោះ វេទនា ត្រួត លើ វេទនា ពេល ទៅ ដល់ ផ្ទះ វិញ សម្ងំ តែ ក្នុងផ្ទះ អត់ ហ៊ាន ចេញ ដើរទៅ ណា មក ណា ទាំងអស់ ព្រោះ បើ ហ៊ាន ដើរ ចេញ ក្រៅ អ្នកផង គ្រាន់ ឃើញ រោមចិញ្ចើម និង រោមភ្នែក ដឹង ភ្លាម ថា ប្រុស ត្រូវ រំ លោ ភ បូក ហើយ នាំ គ្នា បង្អាប់ ចំអក ខ្មាស គេ ពេញ ភូមិ ស្រុក មិន ខាន ។ សម្ងំ នៅផ្ទះ ទាល់តែ រោមចិញ្ចើម និង រោមភ្នែក ដុះ ពេញ ដូច ដើម ទើប ហ៊ាន ចេញ ដើរ តាម ធម្មតា ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ធ្លាប់តែ នៅ តំបន់ ឯទៀត ស្រី ៗ ច្រើន រង គ្រោះ ដោយសារ មនុស្ស ប្រុស តែ នៅ Tzobriand ដែល ប្រកាន់ របប មាតា ធិ ប តេ យ្យ ប្រុស ៗ ជា អ្នក រង គ្រោះ ដោយសារ ស្រី ៗ ទៅ វិញ ។
ដំឡូងជ្វា ផ្តល់ សម្រើប ផ្លូវភេទ ខ្លាំង ចំពោះ ស្ត្រី
អ្នកទេសចរ ដែល ទៅ កម្សាន្ត នៅ ប្រជុំ កោះ Tzobriand អ្នក ណា ក៏ ចង់ ដឹង មូលហេតុ ដែល ស្រី ៗ នៅ ទីនោះ « ស្រេកឃ្លាន ប្រុស » ដល់ម្ល៉ឹ ង ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពួក គេ សន្និដ្ឋាន ព្រាវ ៗ ថា ប្រហែល មក ពី បែប នេះ បែប នោះ ។ អ្នកខ្លះ ថា មក ពី ធាតុអាកាស ក្តៅ សើម រួម ជាមួយ របៀប រស់នៅ បើក ទូលាយ សម្រាប់ ស្រី ៗ ពេក ជា ហេតុ ធ្វើ ឱ្យ ស្រី ៗ លើ កោះមាន « ចំណង់ ភេទ » ខ្លាំង ជាង បុរស ។ ប៉ុន្តែ តាម ពិត មិន អី ុ ចឹ ង សោះ , រាល់ អាថ៌ កំបាំង ស្ថិត នៅ ក្នុង មើមដំឡូង ជ្វា ដែល ដាំ នៅ ទីនោះ និង ជា អាហារ ចម្បង របស់ ប្រជាជន នៅ ទីនោះ ទៅ វិញ ទេ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក វេជ្ជបណ្ឌិត មួយ រូប នៅ Tzobriand និយាយ ថា ដំឡូងជ្វា ដែល ដាំ ក្នុង លក្ខខណ្ឌ ដី នៅ Tzobriand និង លក្ខខណ្ឌ ធាតុអាកាស ធាតុ នៅ Trobriand នេះ ជា « ថ្នាំ ទិព្វ » ផ្ទុក សារជាតិ រំញោច ខ្លាំង ដល់ អារម្មណ៍ ផ្លូវភេទ ខ្លាំង ជាង បុរស , គឺ ខ្លាំង តាំងពី នៅ ជា កុមារី រហូត ដល់ វ័យចាស់ , ពិសេស ក្រោយ ពេល ប្រមូល ផល ដំឡូងជ្វា ដែល ផ្ទះ មួយ ណា ក៏ មាន « ថ្នាំ ទិព្វ » ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ពេញ ៗ លើ ចង្ក្រាន ស្រី ៗ មិន ថា ចាស់ ឬ នៅ ក្មេង ទេ ម្នាក់ ៗ ពុះកញ្ជ្រោល អារម្មណ៍ ផ្លូវភេទ ធ្វើ ឱ្យ ប្រុស ៗ ខ្លាច ណាស់ ។ ក្នុង ដំណាក់ កាលនោះ បើ ធ្វើ ដំណើរ កម្សាន្ត តាម ក្បែរ កន្លែង មាត់ទឹក ឬ តាម កន្លែង មាន គុ ម្ពោ ធ ព្រៃ ទីណា ក៏ ឃើញ ក្មេង រួម ភេទ ដែរ ។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

នេះ ជា ទិដ្ឋភាព ធម្មតា ទៅ ហើយ សម្រាប់ Tzobriand គ្មាន អ្នក ណា សើច អ្នក ណា ទេ ។ ស្ត្រី ម្នាក់ នៅ Tzobriand និយាយ ត្រង់ ៗ ថា « មាន ដំឡូងជ្វា ហូប គ្រប់គ្រាន់ ព្រឹកល្ងាច និង យប់ ខ្ញុំ ទទួល អារម្មណ៍ ថា ខ្លួនឯង មាន កម្លាំងកំហែង ស្វាហាប់ ណាស់ ខុស ពី ពេល មិន ទាន់ ប្រមូល ផល ដំឡូងជ្វា ដែល ត្រូវ ហូប ចុក សន្សំ សំចៃ ខ្ញុំ ហាក់ដូច ខ្វះ កម្លាំងកំហែង ហើយ ពេល ខ្លះ ហាក់ដូច ល្ហិតល្ហៃ យា ៉ ង ម៉េច មិនដឹង ទេ » ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រហែល មាន តែ ដំឡូងជ្វា ដាំ នៅ ប្រជុំ កោះ Tzobriand ឬ « កោះ សុខ ស្រួល » នោះ ទេ ទើប មាន ឥទ្ធិពល ដល់ អារម្មណ៍ ភេទ ខ្លាំងក្លា បែប នេះ ក្នុង ចំណោម ដំឡូងជ្វា ប្រហែល ៤០០ ប្រភេទ លើ លោក ៕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *